VYHRADZOVANIE SI MIESTA LOVU – ZÁKAZ PODĽA §15 Z.z.

Zakazuje sa  vyhradzovať si akýkoľvek spôsobom miesto lovu  a na tento účel zriaďovať na pozemkoch , ktoré sú súčasťou rbárskeho revíru podľa §3 ods.6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia.

To znamená, že vyhradením miesta lovu je aj, ak si rybár zaparkuje motorové vozidlo, vozidlá na miesta, kde by mohli rybári loviť ryby, a takto si obsadí miesto!!!

 

NEUMOŽNENIE PRÍSTUPU K VODE – OHLÁSIŤ IHNEĎ

V prípade, že by rybár nemal umožnený prístup na súkromných pozemkoch, z dôvodu, že ho vlastník /užívateľ/ pozemku odmietne pustiť loviť ryby – je potrebné to ihneď oznámiť na dispečing RS  0905/125 754, alebo tajomníkovi SRZ MsO Levice 0949/218 410.

Zamedzením prístupu na lov rýb je aj, ak majiteľ /užívateľ/ si voľne vypustí psa, ktorý by ohrozoval rybárov  a takto znemožní rybárom loviť z tohto pozemku ryby!!!

V ZMYSLE uznesenia ČS A MK zo dňa 8.8. 2021 časti „SCHVAĽUJE“  bodu 18.) „ZÁKAZ LOVU RÝB NA POZEMKOCH OHRADENÝCH AŽ K VODE, BEZ MOŽNOSTI VOĽNÉHO PRÍSTUPU A PRECHODU (NIE PREJAZDU) MIN. o šírke 5 m od brehovej čiary.“ Pri porušení tohto ustanovenia, nevydať majiteľovi (om) takéhoto pozemku a loviacim rybárom z takto Ohradeného pozemku povolenie na rybolov na jeden rok. opakovaným porušením tohto ustanovenia, nevydať majiteľovi (om) takéhoto pozemku a  loviacim rybárom z takto ohradeného pozemku povolenie na rybolov na dobu troch rokov.

Darujte 2% z dane. Termín doručenia vyhlásení je do 30.6.2022

Každý kto má možnosť poukázať 2% z daní a chce aby mu bola uznaná brigáda musí doručiť do 30.6.2022 kópiu vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.  V prípade, že daňovník poukázal na účet SRZ Žilina 2% , a nedoručil toto tlačivo, nevieme mu uznať brigádu, teda ani finančné prostriedky k nám neprídu /nemáme info, že ste poslali fin.prostriedky na Radu Žilina/.

Tajomník spracuje všetky doručené žiadosti /vyhlásenia/ a následne sa budú žiadať u Rady SRZ tieto fin.prostriedky.

VN Tura – spustenie vodnej hladiny. Oprava

V súlade s podmienkami „SÚHLASU“ Okresného úradu Nitra, odd. štátnej vodnej správy s „Ohlásením stavebných a udržiavacích prác MVE Turá, SO 07 Rekonštrukcia rybovodov Prehrádzka“, list č.:OU-NR-OSZP2-2021/040767-002

štrkovisko Mýtne Ludany – meranie kyslíka vo vode

Dňa 16.6.2022 sa robil monitoring kyslíka vo vode na štrkovisku Mýtne Ludany.  Hodnoty sú výborné, kyslíka vo vode je dostatok. Brehy štrkoviska sú už zelené. Spolok Mýtne Ludany, obec Mýtne Ludany  odrobilo množstvo hodín na skrášlení štrkoviska.

Vo fotogalérii sú fotky z okolia.

Spolok M.Ludany vysadil nové stromky okolo vody. Vo výsadbe sa bude pokračovať aj na jeseň. Spoločne v spolupráci SRZ Levice a spolkom M.Ludany sa osadili aj nové latríny, spevnili sa cesty, vybágrovali sa hlbšie jamy /aby cirukulovala spodná voda/, z vody sa vytiahlo množstvo popadaných stromov a konárov, ktoré sa vo vode rozkladali.  Naďaľej sa bude robiť na štrkovisku, aby sme mali peknú cestu, okolie, a čistotu.  Na jeseň sa bude zarybňovať .

starostlivosť o stromky

Prosíme rybárov, že by pri rybolove mohli polievať stromky, ktoré sú novovysadené. VN Bátovce, štrkovisko Mýtne Ludany.  Podporíme tým rast krásnych stromkov, ktoré prežili zimu.  Na jeseň budeme pokračovať vo výsadbe.

Ďakujeme. výbor SRZ MsO Levice