Členská schôdza 24.apríla 2022 o 8:00 hod. v dome Junior

20220311_104515
Dňa 24. apríla 2022 o 8,00 hod. sa uskutoční členská schôdza SRZ MsO Levice v kinosále domu Junior. Každý člen má právo zúčastniť sa na ČS. Účasť na členskej schôdzi je právom člena, nie povinnosťou. Povinnosť stanovená §6 ods.2 písm.b Stanov SRZ platných do 24.11.2018 bola zrušená novelou Stanov SRZ v roku 2018.
§6 Práva a povinnosti členov zväzu:
1. Práva členov zväzu:
a/ voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu
b/ zúčastňovať sa na rozhodnovaní vo všetkých otázkach zväzu prostredníctvom volených zástupcov
c/ podávať návrhy , podnety a sťažnosti, obracať sa s dopytmi na orgány zväzu
d/ byť informovaný o činnosti organizačnej zložky, v ktorej sa člen združuje a o činnosti zväzu
e/ zúčastňovať sa na podujatiach a iných akciách , ktoré organizuje zväz alebo jeho organizačné zložky
f/ na podiel z majetku len pri zániku SRZ likvidáciou
g/ zúčastňovať sa na členských schôdzach, školeniach, aktívoch, prednáškach a iných akciách organizovaných organizačnou zložkou
Článok II. Úvodné ustanovenia
1. Voľby do orgánov OZ SRZ a náhradníkov, voľby delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ a ich náhradníkov, a voľby delegátov na Snem SRZ a ich náhradníkov sa konajú raz za štyri roky alebo mimoriadne podľa rozhodnutia orgánov OZ SRZ alebo ústredného orgánu zväzu. 2. Tento volebný poriadok sa vzťahuje len na voľby prebiehajúce na úrovni členských schôdzí a mestských konferencií. 2 3. Orgánmi OZ SRZ sú výbor OZ SRZ a Kontrolná komisia OZ SRZ. Článok III. Podmienky volieb do orgánov 1. Každý člen SRZ má právo voliť do orgánov OZ SRZ, delegátov a náhradníkov. 2. Každý člen SRZ má právo byť volený ako člen do orgánu OZ SRZ, delegát alebo náhradník. 3. Členovia SRZ do 18 rokov nemajú právo voliť a byť volení podľa bodu 1 a 2 tohto článku. 4. Právo voliť má člen SRZ, ktorý je prítomný a vlastnoručne podpísaný na prezenčnej listine členskej schôdze alebo mestskej konferencie. 5. Právo voliť je neprenosné a každý člen volí osobne. Člen SRZ nemôže byť pri voľbe do orgánov zastúpený inou osobou. 6. Pri odvolaní člena z orgánu OZ SRZ alebo z funkcie v orgáne sa postupuje rovnako ako pri voľbe. 7. Za člena orgánu OZ SRZ, delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený každý člen SRZ, ktorému nebolo v posledných 5 rokoch právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa Disciplinárneho poriadku SRZ a nebol v posledných 5 rokoch právoplatne odsúdený za trestný čin pytliactva. 8. Voľby do orgánov sa vykonávajú tajným hlasovaním alebo aklamáciou – zdvihnutím ruky. Spôsob voľby schvaľuje nadpolovičná väčšina prítomných členov členskej schôdze alebo nadpolovičná väčšina prítomných delegátov mestskej konferencie. 9. Členmi volebnej komisie, ktorých schvaľuje členská schôdza alebo mestská konferencia, nemôžu byť kandidáti do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka.
Článok IV. Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka
1. Návrh na kandidáta alebo delegáta sa predkladá výboru OZ SRZ najneskôr 10 dní pred konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie. Návrh na kandidáta možno podať osobne na výbore OZ SRZ alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo elektronicky na adresu OZ SRZ. V prípade poštovej prepravy sa za termín doručenia považuje deň prevzatia alebo uloženia na pošte. Výbor OZ SRZ na oneskorene doručené návrhy neprihliada. 2. Výbor OZ SRZ je povinný najneskôr 15 dní pred termínom konania členskej schôdze (mestskej konferencie) zverejniť prostredníctvom webovej stránky alebo na inom dostatočne viditeľnom mieste oznam o možnosti podať návrhy na kandidátov s uvedením termínu.Do 10.4.2022
§6 Práva a povinnosti členov:
2. Členovia zväzu sú povinní:
a/ platiť členské príspevky najneskôr do 31. marca kalendárneho roka,
b/ riadiť sa stanovami zväzu, inými vnútornými zväzovými predpismi a plniť úlohy uložené zväzovými orgnánmi
c/ dodržiavať platné a účinné zákony, rybárske poriadky, všeobecne záväzné predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho práva a vnútorné predpisy zväzu
d/chrániť majetok zväzu a majetok OZ, ako i iný majetok zverený do dočasného užívania
e/ splniť brigádnickú povinnosť v rozsahu stanovenom členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou OZ
f/ zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých boli s ich súhlasom zvolení v zväzových orgánoch
g/ pri výkone rybárskeho práva a v priamej súvislosti s ním, predložiť rybárskej stráži doklady oprávňujúce na lov rýb, členský preukaz s fotografiou alebo preukaz čestného člena s fotografiou, a tiež umožniť kontrolu rybárskeho náradia, nádrží na ryby, zariadení na prechovávanie úlovkov a plavidiel v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. Člen má povinnosť túto kontrolu umožniť rybárskej stráži aj pri ukončení lovu a odchode z miesta lovu.