ČS 2021 – DŇA 8.8.2021 O 8,00 hod.

ČS 2021 – TERMÍN 8.8.2021 O 8,00 hod.
Výbor SRZ MsO Levice určil na výborovej schôdzi termín konania ČS na 8.8.2021 o 8,00 hod.
Členská schôdza sa uskutoční vo vonkajších priestoroch SRZ MsO Levice na ul. J.Kollára č. 28, Levice.
Program členskej schôdze:

1. Otvorenie a schválenie programu ČS a MK
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej)
3. Správa mandátovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení z ČS a MK v roku 2020
5. Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2020
6. Správa o plnení zarybnenia a úlovkoch za rok 2020
7. Správa o hospodárení organizácie za rok 2020; Návrh rozpočtu na rok 2021
8. Správa kontrolnej komisie za rok 2020 a správa k rozpočtu na r.2021
9. Voľa delegátov na mimoriadny snem
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie a jeho schválenie, správa návrhovej komisie,
12. Vylosovanie 2 MP na rok 2022
13. Ukončenie ČS a MK