VN BÁTOVCE – VYJADRENIE SVP, š.p. k brehom a mólam

V prílohe je list SVP,š.p.  , že sa budú spevňovať brehy na VN Bátovce.

SVP,š.p. ako správca vodnej stavby Bátovce opevní abráziou poškodené brehy vodnej stavby po odstránení čiernych stavieb /“móla“ toho času v riešení stavebný úradom/ nachádzajúcich sa na ľavom brehu vodnej stavby. SVP, š.p. ako správca vodnej stavby musí mať umožnený prístup k vodnej stavbe v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 §49 ods. 2, kde pri výkone správy vodnej stavby môže správca užívať pobrežné pozemky 10 metrov od brehovej čiary.

Záverom dodávame, že zasahovania do vodnej stavby a svojvoľné opevňovanie brehov rybármi bez vedomia SVP,š.p. je neprípustné.

 

s pozdravom

riaditeľ odštepného závodu

SVP,š.p.  Banská Bystrica

20191031_091754 20191031_103748