Slnko
Mesiac
 • Aktuality
 • okt11
  2019

  SVP š.p. a životné prostredie nariadilo majiteľom príbrežných pozemkov odstrániť všetky móla, ktoré sú vybudované v okolí VN Bátovce.

 • okt10
  2019

  Z dôvodu plánu opráv a údržieb na VN V.Kozmálovce, a pre zníženie hladiny vody na 172,0 m n.m platí ZÁKAZ LOVU RÝB, podľa §21, §22 ods. 1 Zákona č. 216/2018 Z.z.

  Lov rýb začína po dosiahnutí úplného stavu vodnej hladiny. predpokl.termín  podľa novej informácie z SVP,š.p. je 28.10.2019, nakoľko je slabý prítok

 • okt8
  2019

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy limnigrafu na vodnom toku Perec pod Vodnou stavbou Hať Veľké Kozmálovce bude dňa 14.10.2019 znížená hladina na úroveň minimálneho prietoku. Predpokladaný čas zníženia je cca. 5 hodín. Žiadame o informovanie ostatných dotknutých subjektov o plánovanej odstávke.

  S pozdravom

  Bc. Marián Kucharík

  Úsek vodohospodárskej prevádzky

  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

  Odštepný závod Banská Bystrica

  Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

  Koháryho 44

  934 80 Levice

 • sep18
  2019

  Aj tento rok máte možnosť prihlásiť svoje úlovky do súťaže o rekordný úlovok. v prílohe je tlačivo – prihláška.

  Najväčšie ryby ohodnotíme plaketou. Termín do 28.2.2020.

  prihláška do súťaže – rekordný úlovok

 • sep17
  2019

  Záujemca o prijatie za rybára, musí vyplniť prihlášku za člena SRZ MsO Levice, vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov. Tieto tlačivá odovzdať v kancelárii SRZ MsO Levice, kde obdrží materiál na učenie. Dostane termín školenia a skúšky. Uhradí 5,-€ za školiaci materiál a školenie.   Prihlášky za nových členov sa príjímajú od 2.1.2020 do 31.3.2020  v tomto termíne sa uskutočnia aj školenia , skúšky.

  Tlačivo : prihláška za člena SRZ MsO Levice sa dá stiahnuť aj na stránke srzlevice.sk v sekcii rôzne, tlačivá.

  alebo priamo v kancelárii SRZ Levice v úradných dňoch.

  Upozornenie: záujemca o prijatie do SRZ MsO Levice musí mať trvalé bydlisko v územnej pôsobnosti SRZ MsO Levice.UZNESENIE ČS A MK zo dňa 14. apríla 2019