Z histórie športového rybárstva v Leviciach a okolí

História organizovaného športového rybárstva v Leviciach sa datuje od 8.septembra 1935, keď na valnom zhromaždení založili nadšenci rybárstva organizáciu pod názvom „Spolok športových rybárov pre Levice a okolie“.  Spolok pozostával z 26 zakladajúcich členov, 55 podporujúcich a 46 činných členov. Ich činnosť bola započatá na 1.úseku rieky Hron, ktorý prevzal tento spolok do svojej správy a neskôr si ho prenajal za dojednané ročné nájomné 1000,-Kčs.

Na zabezpečenie mravnej a hmotnej podpory sa spolok začiatkom roku 1936 prihlásil do „Sväzu rybárskych spolkov a družstiev na Slovensku“ so sídlom v Žiline.

Počas okupácie rybársky spolok jestvoval naďalej pod pôvodným názvom v maďarskom preklade „Léva és vidéka sporthorgászok egyesülete“.

Druhá svetová vojna neobišla ani mesto Levice a rieku Hron. Hospodárska činnosť ochabla, takmer zanikla.

Nová kapitola sa otvorila až po oslobodení v roku 1945. Dňa 27.apríla 1946 bol zvolený prípravný výbor v dome športového klubu ŠK Levice (bývalé Kasíno). Ustanovujúce valné zhromaždenie konané dňa 12.mája 1946 prijalo nový názov „Ľudový rybársky spolok“.

Podmienky hospodárenia, čistoty vôd a povojnový elán nových funkcionárov vytvorili pre vtedajšie členstvo tzv. „zlatý vek Levických rybárov“, kedy sa na tečúcich vodách dosahovali úlovky rekordných rozmerov. V tomto období sa zaznamenáva stále vzrastajúci počet členov, hoci v 50.rokoch bola viackrát otrávená Podlužianka.

Rok 1958 sa stal pre levických rybárov rokom smútku, bezvládnosti a zúfalstva. Koncom mesiaca marec, ako aj počas celého roku bola na Hrone najväčšia rybná katastrofa v doteraz zaznamenanej histórii. Táto nepriaznivá udalosť neblaho ovplyvnila rieku Hron, ktorá zostala bez akejkoľvek známky života, ako aj stav členstva, ktorý prudko poklesol.  Vtedy sa formovali vedľa starých funkcionárov nový – mladší, ktorí sa snažili v daných podmienkach hľadať východisko z danej situácie.

Ako náhrada za rieku Hron sa levickým rybárom podarilo vybudovať 12 ha rybník v Malom Kiari, ktorý sa dal do užívania v roku 1961. Stále sa však nedosahovali výsledky na úrovni roku 1958. Chýbali ďalšie revíry, materiálno-technická základňa, neboli kancelárske a skladovacie priestory. Výsledkom bolo ochabnutie činnosti starších funkcionárov, nastali generačné problémy.

Oživenie nastalo v roku 1968, kedy sa sformoval nový výbor. Členská základňa začínala postupne narastať, úlovky na Hrone taktiež. Dňa 22.apríla 1968 bol rybník v Malom Kiari  spustený na príkaz ONV a násada bola prenesená do vodnej nádrže Lipovina – Bátovce (24 ha).

Obdobie rokov 1968 – 1982 sa vyznačovalo plodnou prácou výboru. Po čiastočnej oprave sa dal znovu do prevádzky rybník Malý Kiar, vodná nádrž Lipovina – Bátovce sa stala štandartným revírom, začalo sa zarybňovať štrkovisko Mýtne Ludany, rozvíjala sa hospodárska činnosť na vodnej nádrži Devičany. Aktivita výboru narastala, čoho výsledkom bol vyhraný spor za znečistenie rieky Hron v roku 1975. Získané finančné prostriedky sa použili na zvýšenie úrovne zarybňovania.  Vybudovala sa prevádzková budova v Bátovciach, zakúpil sa rybársky dom na Kollárovej ulici v Leviciach. Okrem hospodárskej činnosti sa naša organizácia zapojila do ďalších činností a to či už na úseku práce s mládežou, športovej a kultúrnej činnosti. Najvýznamnejšie úspechy však boli dosahované v rámci športovej činnosti, kde sme získali dobré meno aj mimo rámec kraja.

Týmito dosiahnutými úspechmi prudko vzrástla členská základňa a v roku 1982 prvýkrát prekročila stav 1000 členov. Táto členská základňa stále narastala a v súčasnosti je na úrovni 1800 členov, ktorú tvoria  všetky kategórie rybárov, t.j. dospelí, dôchodcovia, ženy, mládež a deti.

V období rokov 1982 – 2006 sa zakúpilo motorové dodávkové vozidlo pre potrebu organizácie, či už na úseku hospodárskej činnosti a to intenzívneho chovu rýb na VN Devičany, VN Pukanec a VN Veľký Ďur, či pre potrebu sekcie čistoty vôd, sekcie LRU a sekcie rybárskych stráží.  Ďalej sa v tomto období uskutočnila celková oprava prevádzkovej budovy v Leviciach, výstavba dvojgaráže, výstavba prístrešku medzi skladom a prevádzkovou budovou, oprava oplotenia, ako aj vybudovanie spevnenia dvoru pri prevádzkovej budove. Ďalej sa doplnilo vybavenie na intenzívny chov rýb a to nákupom sietí, podberákov, kadí, prepravných plastových nádob, motorovej píly, čerpadla, krovinorezu, obytného a nákladného prívesu.

V súčasnosti sa vytvárajú nové podmienky pre uspokojenie potrieb športového rybolovu, preto mestská organizácia prispôsobuje a špecializuje svoje štruktúry pre lepšiu podporu existujúcich a rozvíjanie nových činností na úseku športového rybárstva. Vyžaduje to však sprísnenie disciplíny, zvýšenie iniciatívy a aktivity.