POZVÁNKA NA ČŠ 2023

výbor SRZ MsO Levice pozýva členskú základňu na členskú schôdzu , ktorá sa uskutoční dňa:

23. apríla 2023, nedeľa   o 8,00 hod. v kinosále domu Junior Levice.

každý člen predloží pri prezentácii svoj členský preukaz!

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu ČS a MK                            
 2. Voľba prac. Predsedníctva, návrhovej a mandátovej komisie 
 3. Správa mandátovej komisie 
 4. Kontrola prijatých uznesení z ČS a MK v roku 2022                                     
 5. Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2022  
 6. Správa o plnení zarybnenia a úlovkoch za rok 2022                                                       
 7. Správa o hospodárení organizácie za rok 2022;  Návrh rozpočtu na rok 2023,

Plán práce na r. 2023                                                                                          

 1. Správa kontrolnej komisie za rok 2022 a správa k rozpočtu na r.2023

A schválenie rozpočtu na r. 2023                                                                                                                                    

 1. Diskusia
 2. Návrh na uznesenie a jeho schválenie, správa návrhovej komisie,          
 3. Vylosovanie 2 MP na rok 2024 , najväčší úlovok

Ukončenie ČS a MK