Po jesennom zarybnení sa vody nebudú uzatvárať.

Hl.hospodár p. Major predniesol návrh hospodárov, pozostávajúcich z členov výboru, aby sa vody po zarybnení ponechali otvorené pre rybárov, a teda aby sa nehájili vysadené druhy rýb.
Hlasovanie hospodárov, členov výboru SRZ MsO Levice. 9 členov hospodárov je aj členmi výboru.
Predsedníctvo predložený návrh prejednalo a hlasovalo.

Výbor SRZ MsO Levice súhlasí, aby sa po zarybnení revíry neuzatvorili, a tak ostali otvorené pre rybolov.

Hlasovanie:
ZA: 9 /Major,Barcík,Goncol,Gabona, Danielič,Hraška,Benke,Beňo,Mičjan V./
PROTI: 5 /Hamran, Bobor, Nemec, Birčák, Mičjan M./
ZDRŽAL SA: 1 /Kinčok/

Uznesenie predsedníctva 8/2020
Predsedníctvo SRZ MsO Levice prehodnotilo tento bod a schvaľuje.