VN KOZÁROVCE – ZÁKAZ LOVU RÝB – PORUCHA NA STAVIDLE

Dobrý deň.
Oznamujeme Vám, že na VN Kozárovce došlo k poruche na ovládaní dnovej výpuste. Pri manipulácii došlo k skriveniu ovládacej tyče, čo má za následok nefunkčnosť ovládania dnovej výpuste, ktorá je t.č. pootvorená. Ku dňu 24.6.2020 bola hladina na VN Kozárovce na úrovni 196,80 m.n.m. /max. prevádzková hladina – 198,00 m.n.m./.
O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať.
S pozdravom

Jozef Bernát
vedúci VS Veľké Kozmálovce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

Koháryho č. 44
934 80 Levice

tel.: +421 36 634 17 82

mobil: +421 910 890 670
e-mail: kozmalovce@svp.sk