Členská schôdza a mestská konferencia sa uskutočnia 21. júna 2020

Výbor SRZ MsO Levice Vás pozýva na ČS a MK, ktoré sa uskutočnia dňa: 21. júna 2020 o 9,00 hod. /nedeľa/
v areáli SRZ MsO Levice, J.Kollára č. 28, Levice
ČS a MK budú prebiehať podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Podľa §48 ods.4, písm.d/ zákona č. 355/2007 Z.z. /rúško povinné/
Program rokovania:
1. Otvorenie a schválenie programu ČS a MK
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa mandátovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení ČS a MK z r.2019
5. Správa činnosti výboru MsO SRZ za rok 2019
6. Správa o plnení zarybnenia a úlovkoch za rok 2019
7. Správa o hospodárení organizácie za rok 2019, návrh rozpočtu na r. 2020
8. Správa KK za r. 2019
9. Plán hlavných úloh MsO SRZ na rok 2020
10. Návrh na uznesenie 2020
11. Ukončenie a záver ČS a MK

výbor SRZ MsO Levice dňa 25.mája 2020