ZNÍŽENIE VODNÉHO TOKU PEREC

Oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy limnigrafu na vodnom toku Perec pod Vodnou stavbou Hať Veľké Kozmálovce bude dňa 14.10.2019 znížená hladina na úroveň minimálneho prietoku. Predpokladaný čas zníženia je cca. 5 hodín. Žiadame o informovanie ostatných dotknutých subjektov o plánovanej odstávke.

S pozdravom

Bc. Marián Kucharík

Úsek vodohospodárskej prevádzky

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Odštepný závod Banská Bystrica

Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

Koháryho 44

934 80 Levice