Lov rýb pod ľadom – ZAKÁZANÝ !!!

PART_1548327502474Rada SRZ Žilina informuje:

Nakoľko nový zákon o rybárstve umožňuje na kaprových vodách, ktoré sú ostatnou vodnou plochou (def. v § 2 ods. 2 písm. j zákona) aj lov rýb pod ľadom, oznamujeme ZO SRZ, že v prípade ich záujmu môžu predložiť listom Rade SRZ svoj návrh rybárskeho revíru určený na lov rýb pod ľadom. Termín pre ZO SRZ na predloženie návrhu je do 28.2.2019. Tento návrh od ZO SRZ musia podpísať obidvaja štatutárni zástupcovia príslušnej ZO SRZ. Rada SRZ následne posúdi predmetné návrhy a v prípade pozitívneho výsledku oznámi ministerstvu záujem o lov rýb pod ľadom na vybraných rybárskych revíroch SRZ. Lov rýb pod ľadom bude následne umožnený v období troch rokov 2020-2022. Oznamujeme ZO SRZ, že pri love rýb pod ľadom bude potrebné okrem povinností uvedených v § 18 ods. 6 vyhlášky č. 381/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, venovať pozornosť aj správnemu výberu vhodného revíru. Takýto revír by mal spĺňať nasledovné kritériá: Keďže sa jedná o nový spôsob lovu odporúčame, aby predmetný revír bol vo vlastníctve ZO SRZ, minimálne v 51% podiele. Pri samotnom love bude potrebné zabezpečiť pravidelné meranie ľadu, označiť revír viditeľnou tabuľou z hľadiska bezpečnosti a taktiež ohraničiť plochu, na ktorej sa bude lov pod ľadom vykonávať. Lov bude realizovaný na platné povolenie na rybolov na kaprových vodách vydaných užívateľom. Každý loviaci bude loviť na vlastné nebezpečenstvo.